Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Flourish Products (“Flourish”) en op alle online of offline gesloten overeenkomsten tussen een consument, natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf of rechtspersoon enerzijds en Flourish anderzijds. 
 2. Aanvullende voorwaarden kunnen naast deze algemene voorwaarden van toepassing zijn als dat uitdrukkelijk is aangegeven.
 3. Indien je als koper ook naar jouw algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij Flourish hier uitdrukkelijk mee instemt.
 4. Flourish mag deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen die Flourish maakt hebben geen invloed op bestellingen die zijn geplaatst voor de gemaakte wijziging.

2. Contactgegevens

 • Naam ondernemer: Flourish Products
 • Vestigingsadres: Meeuwenlaan 12, 4306 BS, Nieuwerkerk
 • Telefoonnummer: +31 85 083 0032
 • Bereikbaarheid: maandag, woensdag, vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 12.00
 • E-mailadres: info@flrsh.nl
 • KvK-nummer: 80291821
 • BTW-nummer Nederland: NL003424919B74

3. Aanbod

 1. Een aanbod van een product bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het product zodat je een goede beoordeling kan maken van het aanbod. Het aanbod bevat ook informatie over jouw rechten en verplichtingen als je het product koopt.
 2. Elk aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Heeft het aanbod een beperkte geldigheidsduur of specifieke voorwaarden, dan vermeldt Flourish dit.
 3. Flourish maakt gebruik van afbeeldingen op haar website. Houd er rekening mee dat de weergave op je beeldscherm van kleuren, modellen en producten kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk of de werkelijke grootte van de producten aangeboden op de website.
 4. Flourish is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, dat wil zeggen als het voor een gemiddelde consument duidelijk is dat het aanbod een vergissing of fout bevat. In die omstandigheden heeft Flourish het recht om je bestelling te annuleren. Flourish kan dit ook doen na totstandkoming van de overeenkomst.

4. Bestelling plaatsen en totstandkoming overeenkomst

 1. Via de website kan je een bestelling plaatsen door het product in het winkelmandje te plaatsen en de stappen te volgen zoals aangegeven.
 2. Na het plaatsen van een bestelling ontvang je jouw persoonlijke bestelnummer via de website en in je e-mail. Ontvangst van een bestelnummer betekent niet dat Flourish je bestelling heeft aanvaard. Flourish kan je aanbod wel of niet aanvaarden of jouw bestelling aanpassen. Als wij je bestelling niet kunnen accepteren voor welke reden dan ook, bevestigen wij dit in een e-mail aan jou.
 3. Een overeenkomst tussen jou en Flourish komt tot stand als een orderbevestiging is verzonden per e-mail aan het door jou opgegeven e-mailadres. Voor de totstandkoming van de overeenkomst is geen gewone handtekening vereist.

5. Levering en leveringstijd

 1. Flourish levert het bestelde product af op het afleveradres dat je in het bestelformulier hebt opgegeven. In beginsel streeft Flourish ernaar om de bestelling binnen dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling op het door jou aangegeven afleveradres af te leveren. Dit geldt echter als streeftermijn en het is dus mogelijk dat de levertijd langer is. Flourish is op geen manier aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van het niet leveren volgens de opgegeven leverings- of verzenddata.
 2. Het kan dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval laat Flourish je per e-mail weten wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is.
 3. Bij levering van een product aan de vervoerder (DHL, PostNL, UPS) via MyParcel ontvang je per e-mail een bevestiging van verzending.
 4. De gemiddelde levertijd in Nederland betreft 3 dagen, voor het buitenland betreft dit 7 dagen.

6. Betaling

 1. Alle betalingen vinden plaats in euro’s.
 2. Bestellingen via de website kunnen op de volgende manier worden betaald via Mollie:
 • iDEAL
 • Creditcard
 • Apple Pay
 • PayPal
 • Bancontact
 • SEPA-overboeking

3. Komen er nieuwe betalingsmogelijkheden bij, dan maakt Flourish dat bekend via de website. Staan er onjuistheden of fouten in de door Flourish verstrekte betaalgegevens, dan ben je verplicht dit te melden aan ons.

7. Eigendom

Het eigendom en het risico van verlies van bestelde producten gaan op jou over op het moment van levering van de producten op het door jou aangegeven afleveradres.

8. Retourneren en restitutie

 1. Als je als consument een product hebt gekocht via de website, dan mag je het product zonder een betaling te zijn verschuldigd en zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product retourneren aan Flourish. Je kan van dit herroepingsrecht gebruik maken door dit te melden aan Flourish via het modelformulier voor herroeping (bijlage 1) of op een andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail). Flourish stuurt je dan een bevestiging van de aanvraag.
 2. Het product kan je retourneren aan Flourish Products, Meeuwenlaan 12, 4306 BS, Nieuwerkerk. Om het retourneren zo goed mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het product netjes aankomt bij Flourish, dien je:
  • (i) gebruik te maken van een deugdelijke verzendverpakking;
  • (ii) duidelijk het retouradres te vermelden;
  • (iii) de verzendverpakking stevig in te pakken; en
  • (iv) je eigen naam en adres als afzender te zetten op de verpakking.
 3. De verzendkosten van retourneren komen voor je eigen rekening. De kosten daarvan vind je op de website.
 4. Het door jou betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) krijg je binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product door Flourish teruggestort op jouw bankrekening als je hebt betaald via iDEAL.
 5. Als een product foutief is geleverd, onvolledig of defect is en je van mening bent dat je recht hebt op vervanging of reparatie, ook na het verlopen van de termijn van het herroepingsrecht, kan je contact opnemen met Flourish.
 6. Het is mogelijk dat je minder voor het product terugkrijgt als jij op een andere manier omgaat met het product dan verder toegestaan zoals uitgewerkt in lid 6.

9. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen voor de producten zijn in euro’s en inclusief belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De prijzen die gelden zijn de prijzen gepubliceerd op de website op het moment dat je de bestelling plaatst, met inachtneming van artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden.
 3. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, die komen voor je eigen rekening. De hoogte van de verzendkosten vind je op de website. De verzendkosten worden vermeld op de orderbevestiging en opgeteld bij de totaalprijs van de bestelling. De totaalprijs die je dient te betalen is het totaalbedrag van de bestelde producten, aangevuld met verzendkosten.

10. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden omvatten de volle omvang van verplichtingen en aansprakelijkheden van Flourish, tenzij wettelijk anders bepaald.
 2. De producten die worden aangeboden door Flourish voldoen aan wat een consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Flourish kan geen garanties geven voor een specifieke werking van een product. Een product kan voor de één werken en voor de ander niet, of minder.
 3. Flourish is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan jou of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Flourish. Flourish is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
 4. Mocht Flourish om welke reden dan ook gehouden zijn om enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag zoals vermeld op de factuur van het betreffende product waardoor de schade is veroorzaakt, of voor zover het door de verzekering van Flourish wordt vergoed, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Flourish doet haar best om de informatie op haar website zo volledig mogelijk en juist te publiceren. Toch is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. Flourish kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden en het geeft geen grond voor ontbinding buiten de herroepingstermijn.
 6. Flourish zal worden gevrijwaard voor enige aanspraak die derden door de uitvoering van de overeenkomst tegen Flourish hebben, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat desbetreffende schade en kosten voor rekening van jou komen.
 7. Soms verwijst Flourish door middel van links op haar website naar andere websites om je extra informatie te geven. Flourish is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de inhoud op die websites waarnaar wordt verwezen.

11. Klachten

 1. Voor klachten kan je contact opnemen met [info@flrsh.nl], of je kan een Whatsapp-bericht sturen naar +31 85 083 0032. Je kan ook een klacht per post sturen aan Flourish Products, Meeuwenlaan 12, 4306 BS Nieuwerkerk.
 2. Flourish doet haar best zo snel mogelijk te reageren op een klacht, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht.
 3. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht door Flourish, dan kun je je richten tot het Europees Platform voor Onlinegeschillenbeslechting.

12. Persoonsgegevens

Flourish neemt alle van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht en zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een Privacy Statement.

13. Overmacht

 1. Flourish kan niet worden gehouden aan haar verplichtingen die zij tegenover jou heeft, indien er sprake is van overmacht. De verplichtingen van Flourish worden in dat geval opgeschort zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Flourish onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover jou geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren in ieder geval, doch niet uitsluitend: stakingen, oorlog, gewapend conflict, brand, overstromingen of andere natuurrampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, pandemieën, handelingen of nalatigheden van overheidsinstanties (met inbegrip van douane-instanties in het land van herkomst van de (grondstoffen van) producten of de bestemming), wijziging in de toepasselijke wet- of regelgeving inzake de valuta of andere ongunstige economische of financiële ontwikkelingen in of met betrekking tot de land van herkomst van de (grondstoffen van)  producten, wijzigingen in de sanctiewetgeving met betrekking tot het land van herkomst van de (grondstoffen van) producten, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op aanbiedingen of overeenkomsten met Flourish.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Flourish of overeenkomsten gesloten met Flourish, worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland- West-Brabant, locatie Middelburg, tenzij de wet uitdrukkelijk en dwingend een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Modelformulier voor herroeping